SON HABERLER

ARŞİVDEN

ETİKETLER

No tags yet.

ŞUBATTA SGK GÜN PRİM SAYISI BİLDİRİMİ


Muhtemelen çoktan takvimlerde not edilmiş durumdadır. Ancak biz yine de hatırlatalım: Şubat ayına ait SGK İşveren bildiriminin 25 Mart 2019 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Öte yandan senenin kısa ayı Şubat, gün prim sayısı konusunda kafa karıştırabiliyor. Bu konuda, 2012 yılında, 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliği esas alınıyor. Bu tebliğde ayın 28 çekmesi durumunda SGK bildirimlerinin nasıl yapılacağı, bu aya ait giriş çıkış yapanların ve eksik günü olanların bildirimlerine ilişkin konular da açıklığa kavuşturulmuş. İşte şubat ayında SGK prim gün sayısı bildirimlerinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tüm bilgiler.

TAM GÜN ÇALIŞANLARIN SGK’YA BİLDİRİMİ

Şubat ayının 28 gün çekmesi dikkate alınmaksızın çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının 30 gün olarak sisteme girilmesi gerekiyor. 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliği’ne göre, “2.1.2.2/a. Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması” bölümünde yer alan aynı maddede, ayın 31 çekmesi durumunda da çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 30 gün olarak sisteme girileceği belirtiliyor.

ŞUBATTA İŞE BAŞLAYANLARIN SGK’YA BİLDİRİMİ

Tebliğ’in “2.1.2.2/b. Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması” bölümünde söz konusu hesaplamanın nasıl yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, şubat ayı içerisinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanıyor. Şubat ayının ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay için prim ödeme gün sayıları 30 gün olmalı. Buna karşılık 02.02.2019 tarihinde işe giren sigortalının eksik günü olması nedeniyle parmak hesabı yapılacak ve sigorta günü 27 gün üzerinden bildirilecek.

ŞUBATTA İŞTEN AYRILANLARIN PRİM ÖDEMELERİ

Düzenlemeye göre, şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanmalı. Şubat ayının son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay için prim ödeme gün sayıları 30 gün olacaktır. Şubat ayı içerisinde tam çalışması olan sigortalının; 28.02.2019 tarihinde işten ayrılması halinde sigorta günü 30 gün olacakken, 25.02.2019 tarihinde işten ayrılması halinde sigorta günü 25 gün olarak bildirilmeli. Bu konu, tebliğ’in “2.1.2.2/c. Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması” bölümünde ele alınıyor.

Yine Şubat ayı içerisinde işe başlayan ve aynı ay içerisinde ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları parmak hesabı yapılmak suretiyle belirlenmeli. Bu doğrultuda, 15.02.2019 tarihinde işe başlayan ve 28.02.2019 tarihinde işten ayrılan sigortalının prim ödeme gün sayısı 14 gün olacaktır.

ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞMAMIŞ KİŞİLERİN BİLDİRİMİ

Şubat Ayı içerisinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması ise

  • Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar ve

  • Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar olarak ayrı ayrı düzenlenmiş.

Buna istinaden, şubat ayı içerisinde işe girişi ve çıkışı bulunmayan sigortalılar için, ücretsiz izinli olarak kabul edilen günler sigortalının çalıştığı günlerden çıkartılmak suretiyle hesaplanıyor. Örneğin, şubatta 10 gün ücretsiz izin alan sigortalının ayın diğer günlerinde tam gün çalışmış olması halinde sigorta prim ödeme gün sayısı

28-10=18 gün olarak hesaplanıyor. Sigortalının şubat ayı içerisinde girişi veya çıkışı bulunması halinde prim ödeme gün sayısı ilgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanıyor.

Örneğin 08.02.2019 tarihinde işe başlayan ve 3 gün istirahatli olan sigortalının prim ödeme gün sayısı 28-7-3=18 gün olarak hesaplanıyor.

İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR

Şubat ayı içerisinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler prime tabi tutulacaktır.

Şubat ayı içerisinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanıyor.

Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekiyor.

15.02.2019 – 23.02.2019 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için kurum tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2019/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2019/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 28-9=19 olacaktır.

HAFTA TATİLİNE HAK KAZANILAN DURUMLAR

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’nda hafta içindeki çalışma süresi altı gün olarak belirlenmiştir. Her altı günlük çalışma sonucu işçinin yirmi dört saatten az olmamak üzere dinlendirilmesi gerekiyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nda, haftalık çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olarak belirlenmiştir. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde, bu süre işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit bölünerek uygulanır.

4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği, öngörülmüştür.

Buna göre, sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınması mümkün değil. Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dâhil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler de prim ödeme gün sayısına dâhil edilecektir.

13.02.2019 tarihinde işe başlayan bir sigortalının 17.02.2019 tarihinde (Pazar günü) hafta tatiline hak kazanmamasına rağmen hafta tatili kullandığı ve işveren tarafından bu gün için ücret de ödenmediği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2019/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 14 olacaktır. Ancak işverenin sigortalının hafta tatiline hak kazanıp kazanmadığına bakmaksızın hafta tatili ücretini ödemesi durumunda sigorta gün sayısı 15 olacaktır.

#çalışma #SGKGünüsayısı #İşveren #Şubattagünsayısı

BİZİ TAKİP EDİN

İLETİŞİM

Tophanelioğlu Caddesi Arduman İş Merkezi No:6 B Blok Kat:2 Altunizade / Üsküdar İSTANBUL

0 216 6511884

ISO-27001.png
ISO-18001-2007.png
ISO-9001-2015.png

©2017 rasyoneldanismanlik