Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 31 inci madde Eklendi(7319 teşviki)

? 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 12 ay süreyle ödenen ve prime esas kazanç alt sınır üzerinden işverenlere sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/5/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.

? 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden, ilave olarak işe alınan en fazla beş sigortalı için 12 ay süreyle yararlanılır.

? İşverenlerin bu destekten yararlanmaları için, destek kapsamında işe aldıkları sigortalıların iş sözleşmelerinin işe alındıkları aydan itibaren 12 ay süreyle;

1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, nedenleriyle feshedilmemesi gerekmektedir.

? Bu destekten yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla tanımlama yapılması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak tanımlama, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde – Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Genel yazıya yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.