Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin Sgk’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

 12/01/2023 tarihinde TBMM’de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın 5 inci maddesi ile 5510sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile;

         ? 4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32 hükümlerindenyararlanan işverenler, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazlave yersiz ödeme yapılansigortalıları için SGK’ ya başvurması,

         ? Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı içineksik bildirdiği günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesi ile bildirmesive bu bildirime ilişkin primleri aynı süre içinde ödemesi halinde,Yapılan bildirimler, ödenen primler süresinde yapılmış sayılacaktır.

         12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın5 incimaddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu maddede”4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemez.

         Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” Hükmü düzenlenmiştir.