Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Asgari Ücret Vergi İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda, 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasların açıklandığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319), 27 Ocak 2022 Tarihli ve 31732 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

 

1.     1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, çalışanın ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

2.     İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, çalışanın ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

3.     İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır. 

 

4.     Çalışanın birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır. 

 

5.     Çalışanın birden fazla işverenden ücret alması halinde, söz konusu işverenlere bu durumu bildirme yükümlülüğü çalışanın kendisine aittir.

 

6.     Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir.

 

7.     Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, düzenlenen istisnanın uygulanması mümkündür.

 

8.     Yapılan düzenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren asgari geçim indirimi uygulaması kaldırıldığından bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

 

9.     Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan işçi, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte, onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan çalışanın, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde hem engellilik indiriminden hem de düzenlenen istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

 

10.  Asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılması nedeniyle, teşvik kapsamındaki(3218, 4691, 5746, 4447 Sayılı Kanun Teşvikleri) ücret ödemelerine, öncelikle düzenlenen istisna uygulanacak ve istisna sonrası vergi, ilgili düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir. Asgari ücrete isabet eden verginin tahakkuktan terkin edilmesini öngören düzenlemelere göre ise(Örneğin 7103 Sayılı Kanun desteği) istisna uygulaması nedeniyle asgari ücretten vergi alınmadığından tahakkuktan terkini gerekecek bir vergi hesabı yapılmayacaktır.

 

11.  Çalışanların aşağıdaki durumlarda, ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeleri gerekmektedir.

 

a.     Tek işverenden ücret geliri elde eden çalışanların, yıl içindeki ücret gelirleri toplamının 2022 yılı için 880.000 TL’yi aşması halinde,

 

b.     Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden çalışanların, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının 2022 yılı için 880.000 TL’yi aşması halinde,

 

c.     Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden çalışanların, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının 2022 yılı için 70.000 TL’yi aşması halinde,

 

12.  Ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmesi durumunda, çalışanların eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamalar da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilmektedir.

 

 

Tebliğe yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.