Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

BDDK tarafından Yapılan düzenleme ile kredi kullanımının önü açıldı

Önceki karara göre, kredi başvurusu sırasında bilgi ve belge temin etme yükümlülüğü bulunan şirketlerin beyanları esas alınmak suretiyle kredi kullanmaları mümkün hale getirildi. Kredi kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu 3'er aylık takvim dönemleri halinde bağımsız denetçi veya YMM onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi. Böylelikle, şirketlerin belge yükü azaltılmış oldu.

Ayrıca, YMM'lerin sürece dahil edilmesi nedeniyle kararın uygulanmasında esas alınacak en güncel finansal tabloların (konsolide finansal raporlama yükümlülüğü bulunan şirketler hariç) VUK ve ilgili düzenlemeleri uyarınca geçici vergi dönemleri dahil Vergi Dairesine sunulmuş olan en güncel finansal tablolar olarak uygulanmasına karar verildi.

BDDK ayrıca şu kolaylaştırıcı değişiklikleri yaptı:

- Şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı hususunda bankalarca tereddüt yaşanması halinde şirketlerin bağımsız denetime tabi olmadıklarını bankalara belgelendirebilmeleri için YMM veya bağımsız denetçiden alacakları belgelerin yanında SMMM'lerden de bu durumları teşvik edici belge alabilmelerinin önü açıldı.

-Bankaların kredi müşterisi dışında 3. taraflara ödeme taahhüdünde bulunduğu doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), kurumsal kredi kartları ve tedarikçi finansmanı gibi ürünler ticari hayatın olağan işleyişini etkilememek bakımından kapsam dışı bırakıldı.

Yurt dışı bağlı ortaklıklar ve iştirakler kapsam dışı tutuldu
- Konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu karar kapsamındaki kredi sınırlamalarına yönelik yapılacak değerlendirmede bu şirketlerin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerinin dahil edilmemesine karar verilmiş olup böylece yurt dışındaki söz konusu bağlı ortaklık ve iştiraklerin YP varlıklarının da sınırlama kapsamındaki hesaplamadan muaf tutulması sağlandı.

- Bağımsız denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacak şirketler de karar kapsamından muaf tutuldu.

Faktoring ve leasing şirketleri kısıtlamaya dahil edildi. Kararın kapsamını genişleten adımlar da atıldı. Bu kapsamda, düzenleme arbitrajı ve rekabet eşitsizliği doğurmaması açısından faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri de karar kapsamına alındı. Ayrıca, kararın etkinliğini arttırmak amacıyla şirketlerin YP nakdi varlık hesaplarına dahil edilecek kalemlerde de birtakım değişiklikler yapıldı. Bunların başında ise, şirketlerin bankalarla yaptıkları swap işlemleri yoluyla kararın etkinliğinin azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

Yanlış beyana kredi yasağı geliyor


Bunun yanında, şirketlerin kullanacakları krediler için 3'er aylık takvim dönemlerini izleyen ay sonuna kadar SMMM, YMM veya bağımsız denetçi onaylı olarak bankalara ve diğer kuruluşlara tevdi etmesi gereken belgeleri tevdi etmemesi veya tevdi etse bile bu belgelere göre yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulayacağı kararlaştırıldı. 

Kurul Kararına yukarıdaki “ DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.