Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Çalışanlara Yapılan Yemek ve Isınma Ödemelerine Dair İstisnalara İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 322 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı gereğince, 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yürürlüğe giren İnsan Kaynakları bordro süreçlerine ilişkin konularla ilgili açıklamalar aşağıda paylaşılmıştır.

 

Tebliğ henüz TASLAK olup, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 

1. İşverenlerce Çalışanlara Nakit Olarak Verilen Yemek Bedelinde İstisna Uygulaması

 

- 7420 sayılı Kanunla, 1/12/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin parantez içi hükmünde yapılan değişiklikle işverenlerce, hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır.

- Hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için günlük yemek bedelinin 51 TL’yi aşmaması ve fiilen çalışılan günlere ilişkin olması gerekmektedir.

- Nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin ücret ödemesi gibi banka kanalıyla çalışanın maaş hesabına yapılması gerekmektedir.

- Hizmet erbabına yapılan ve günlük tutarı 51 TL’yi aşan yemek bedeli ödemelerinin, bu tutarı aşan kısmı istisna kapsamında değildir.

 

2. Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerde Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerinde İstisna

 

- 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına (19) numaralı bentle, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak 1/12/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

- Bu ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için çalışanın yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışması, hizmetin çalışan tarafından fiilen yurt dışında verilmesi ve çalışana yapılacak ödemenin yurt dışı kazançlardan karşılanması gerekmektedir.

- Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerle ilgili olmak ve fiilen yurt dışında bulunarak hizmet verilmesi kaydıyla yönetim, idare, muhasebe ve benzeri hizmetlerde çalışanlar da söz konusu istisnadan faydalanabilecektir.

- Yurt dışında görev yapan çalışanın ücretlerinin yurt dışı şube adına Türkiye’deki şirket (merkez) tarafından ödenmesi, istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

- Çalışanın hem yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışması hem de Türkiye’deki şirkette (merkezde) çalışması durumunda, sadece fiilen yurt dışında bulunarak çalışması karşılığı yapılan ücret ödemeleri istisnaya konu edilebilecek, yurt içindeki çalışmaları karşılığı yapılan ücret ödemeleri ise vergilendirilecektir.

- Çalışanın, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerle ilgili olsa dahi Türkiye’den verdiği hizmetler karşılığı elde ettiği ücret gelirleri istisnaya konu edilemeyecektir.

 

 

3.  Elektrik, Doğalgaz ve Benzeri Isınma Giderleri Karşılığı Olarak Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi İstisnası

 

- İşverenler tarafından maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere toplam aylık tutarı 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

- Bahse konu ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

* 9/11/2022 tarihi ila 30/6/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması,

* Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,

* Aylık 1.000 TL’yi aşmaması,

* Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması gerekmektedir.

- İstisna, çalışanın ücretine ilave olarak ödenen 1.000 TL ile sınırlı olup elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olsa dahi bu tutarın üzerinde bir ödeme yapılması halinde, aşan kısım ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

- Bahse konu ödemenin çalışanın mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekmekte olup mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Aynı şekilde, mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerinin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

- İşverenlerce çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak öteden beri ücretine ilave olarak bir ödeme yapılmış ve bu ödemenin de ücret bordrosunda yakıt, ısınma yardımı ve benzeri şekilde ayrıca gösterilmiş olması durumunda, 1.000 TL’lik sınırın aşılmaması kaydıyla 9/11/2022 ila 30/6/2023 tarihleri arasında yapılan bu ödemelerin de gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür.

- İşverenlerce elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ilave ödemelerin istisnaya konu edilebilmesi için hizmet erbabından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

- Çalışanın ücretine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan bu ödeme, ücret bordrosunda gösterilecek ancak bu ödemenin 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunduğundan gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

 

Tebliğ taslağına yukarıdaki "Dokümanı İndir" kısmından ulaşabilirsiniz.