Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

SGK Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

18.18.2021

SGK Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde DeğişiklikDÖKÜMANI İNDİR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, başta 18/06/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri” Genelgesi olmak üzere, geçmiş dönemde yayınlanan ve halihazırda uygulamaya alınan bir çok düzenleme, 18 Ağustos 2021 Tarihli ve 31572 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le ilgili mevzuata eklenmiştir.

 

İnsan kaynakları uygulamaları açısından önem arz eden değişiklikler aşağıda özet olarak paylaşılmıştır.

 

1. SGK’ya yapılan bildirimlerde genel merkezi arıza ya da zorunlu sebeplerden olan bilgi ve belgelerin verilememesi durumlarında, işverenlerin söz konusu durumlarını yetkili makamlardan alınan belgelerle kanıtlaması gerekmektedir.

 

2. Sigortalı çalıştırılmasa dahi şirket kuruluş sözleşmesi, ruhsat gibi belgelere istinaden kamu kurum ve kuruluşları tarafından SGK’ya elektronik ortamda intikal ettirilen işyeri tesciline ilişkin bilgilere göre SGK tarafından işyeri tescili yapılacak ve bu durumda ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. Ayrıca işverenin 18 yaşından küçük olması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “18 yaşından küçük kimseye velayeten velisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, veli “işveren vekili” sayılarak işyeri açılışı tescil yapılacaktır.

 

3. Sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olacak, elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde SGK üniteleri tarafından istenecektir.

 

4. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden on gün içinde bu durumların işyeri bildirgesi ile e-sigorta kanalıyla SGK’ya bildirilmesi zorunlu olup, işyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmeyecek, bu değişiklik sadece bir yazı ile SGK’ya bildirilecektir.

Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.

Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecek ve işlemler eski işyeri dosyası üzerinden devam edecektir.

İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir.

İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu SGK’ya yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası kapatılacaktır.

İşyerinin aynı SGK’nın görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü SGK’ya yazı ile bildirilir ve bu durumda yeni işyeri dosyası açılmayacaktır.

 


5. Sigortalıların T.C. ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun T.C.  Dış temsilciliklerince onanması hâlinde, yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayı aranmayacaktır. 

 

6. Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçemeyecek, bu süreyi aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecektir.

 

7. Geçici iş göremezlik ödenekleri hususunda mahsuplaşma talebinde bulunan iş yerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için SGK’ya ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından SGK adına sigortalılara ödenebilecektir. İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, SGK tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin SGK’ya olan borcuna, borcun olmaması hâlinde ise ilk prim borcuna mahsup edilecek, işyerinin kapanmış olması hâlinde ise iade edilecektir.

 

8. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik günü olan sigortalıların, eksik çalışmaya ilişkin belgeleri ilgili ayda düzenlenir ancak işverenler tarafından SGK’ya verilmez. Söz konusu belgeler 10 yıl süreyle işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin SGK tarafından istenilmesi halinde, 15 günlük süre içinde ibraz edilmesi zorunludur.

 

9. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde bulunan anlaşma belgesi uyarınca sigortalı için verilmesi gereken asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı tarihi takip eden ayın 26’sına kadar SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğini haiz bulunan anlaşma belgesi uyarınca sigortalı için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk edecek sigorta primlerinin, arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

10. Sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretler akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı nazara alınarak, akdin feshedildiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

 

11. Sigortalılara, ücretsiz izin, istirahat gibi çeşitli nedenlerle ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme(prim, ikramiye v.b.) yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecek, ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 

Değişiklik içeren Yönetmeliğe yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.