Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ve Çalışma Hayatına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Yayımlandı

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanunun İnsan Kaynakları süreçleri açısından önem arz eden SGK alacaklarının yapılandırılması ve çalışma hayatına ilişkin diğer hususları özet olarak aşağıda paylaşılmıştır.

 

A. ÇALIŞANLARA YAPILAN DEPREM YARDIMLARINA İLİŞKİN SİGORTA VE VERGİ İSTİSNASI

 

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen çalışana, işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 TL’yi geçmeyen nakdi yardımlar sigorta primine esas kazanca dâhil edilmeyecek, bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır.

 

B. ARGE VE TASARIM FAALİYETLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA

 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanı’na verilen ilgili bölgelerdeki uzaktan çalışma süresini %75’e kadar artırma yetkisi, %100 şeklinde değiştirilmiştir.

 

C. SGK BORÇ VE ALACAKLARINA ILIŞKIN YAPILANDIRMA

 

C.1 Yapılandırma Kapsamı

 

SGK tarafından 12.03.2023 tarihine veya aşağıda belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

1.  2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2.  2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3.  31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

4.  31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

5.  İlgili kanunları gereğince takip edilen 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, yapılandırma kapsamındadır.


 

C.2 Kesinleşmiş SGK Alacakları

 

1.       2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup 12.03.2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 12.03.2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

 

a) Sigorta primi(4a, 4b ve 4c), emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

 

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 12.03.2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırma kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

2.  31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 12.03.2023 tarihinden önce tebliğ edildiği hâlde 12.03.2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 12.03.2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırma kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

3.  31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 12.03.2023 tarihinden önce kesinleştiği hâlde 12.03.2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 12.03.2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırma kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

4.  Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının 12.03.2023 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin 12.03.2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının yapılandırma kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

5.  Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) 12 eşit taksit için (1,09),

2) 18 eşit taksit için (1,135),

3) 24 eşit taksit için (1,18),

4) 36 eşit taksit için (1,27),

5) 48 eşit taksit için (1,36),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

 

6.  Ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında üç veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılır.

 

 

Kanuna yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.