Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

   
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Göre 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları 
   
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için 5.004
aylık asgari ücret tutarında (*)
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, 10.008
her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, 25.020
her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında
   
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:  
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 15.012
aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*)
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 10.008
aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*)
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 5.004
aylık asgari ücret tutarında(*)
   
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:  
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, 1.000
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 625
aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 2.502
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, 10.008
aylık asgari ücretin iki katı tutarında
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, 10.008
aylık asgari ücretin iki katı tutarında
   
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için 60.048
aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için 30.024
aylık asgari ücretin altı katı tutarında
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 15.012
aylık asgari ücretin üç katı tutarında
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere 2.502
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere 2.502
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere 2.502
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, 60.048
aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için 2.502
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, 60.048
aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, 30.024
aylık asgari ücretin altı katı tutarında
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, 15.012
aylık asgari ücretin üç katı tutarında
   
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına 500
aylık asgari ücretin onda biri tutarında
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına 2.502
aylık asgari ücretin yarısı tutarında
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına 500
asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır
   
   
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.