AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: RASYONEL İŞ GİRİŞİMİ YÖNETİM DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI LTD. ŞTİ.  (“Rasyonel Danışmanlık ve Denetim”)

 

Rasyonel Danışmanlık ve Denetim olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında “İş Hukuğu, Sosyal Güvenlik, SGK teşvikleri, finans ve iş yönetimi sektöründe gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı ve internet sitemizi kullanan kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla iş bu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

İnsan Kaynakları sektöründe verdiğimiz hizmetler ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik bilgileri

 2. İletişim bilgileri

 3. Aile bireylerine ait veriler

 4. Mali veriler

 5. Özlük verileri

 6. Diğer veriler

 

1 Kimlik Bilgileri

Açıklama: Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır: Kimlik bilgilerini; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden,  internet sitesini kullanan kişilerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik: İsim-soyisim, T.C. kimlik numarası, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı: 

- Fatura düzenlenmesi, ürün teslimi veya hizmetin ifası amaçlarıyla müşterilerimizden;  internet sitesi kapsamında ziyaretlerden, ürün teslimatı gibi verilen hizmetin ifası kapsamında ve hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca iş bağlantılarından kişisel veri toplamaktayız.

- Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

- Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

2 İletişim Bilgileri

Açıklama: Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır: İletişim bilgilerini; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden, internet sitesini kullanan kişilerden, ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik: Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi, elektronik posta adresi ve IP adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı:

- İnsan Kaynakları sektöründe verdiğimiz hizmet ve gerçekleştirdiğimiz ticari faaliyetlerimiz kapsamında müşterilerimizden, iş bağlantılarından, iletişimin sağlanması; internet sitesini kullanan kişilerden hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız.

- Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

- İş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız.

 

3- Aile Bireylerine Ait Veriler

Açıklama: İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır: Aile bireylerine ait verileri çalışanlardan toplamaktayız.

İçerik: Aile bireylerinin ismi-soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı: Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

 

4- Mali Veriler

Açıklama: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.

Kimden toplanır: Mali verileri; müşterilerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik: Ücret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı: 

- Çalışanlarımızın mali bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

 

5- Özlük Verileri

Açıklama: İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır: Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

İçerik: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mali bilgiler, cinsiyet bilgisi, boy ve kilo bilgisi, sosyal sigorta numarası, kan grubu, aile durumunu gösteren belge, ikametgah, IP kayıtları, banka hesap bilgileri, ikametgah belgesi, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, askerlik durum bilgisi, engellilik bilgisi, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, sigorta verileri, konut bilgisi ve kira bilgisi, yabancı dil bilgisi, öğrenim durumu, meslek bilgisi, önceki adresi ve imza gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı: Çalışanların ve çalışan adaylarının verilerini; kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereğince toplamaktayız.

 

6- Diğer Veriler

Açıklama: Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.

Kimden toplanır: Bu verileri; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden, internet sitesini kullanan kişilerden, ziyaretçilerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mali bilgiler ile CCTV (kapalı devre kamera kayıt görüntüleri) kayıtları, manyetik kart ve turnike kayıtları, iş bağlantılarımızın personellerine ait kimlik ve iletişim bilgileri ile mali bilgiler, düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler, programlara ve yarışmalara başvuru kapsamında toplanan, şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan veriler gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı: Bina güvenliğini sağlamak, çalışanların giriş-çıkışlarının kontrolünü sağlamak, etkinlikleri ve organizasyonları düzenlemek, pazarlama ve promosyon faaliyetlerini yürütmek, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız.

 

Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Nedeni Nedir?

Kişisel verileri, İnsan Kaynakları sektöründe gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz ve sağladığımız istihdam kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden, sözleşmesel ilişkilerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan hukuki nedenlerle işlemekteyiz.

 

Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla yada toplantı / görüşmeler ile toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye Aktarımı

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimiz gereğince, yasal düzenlemelerde belirtilen hallerde bir mahkeme kararı ile veya kanunen açıkça yetkili kılınan idari merciin talebiyle yetkilendirilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileriniz yalnızca aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerden birisinin mevcut olması halinde yurt dışına aktarılabilir:

 • Açık rızanız var ise,

 • KVKK’de öngörülen haller ve veri aktarılacak ülkede yeterli koruma mevcut ise

 • KVKK’de öngörülen haller ve verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma mevcut olmamasına rağmen, yeterli korumanın sağlanacağına dair ilgili ülke tarafından verilen bir taahhüt ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izni mevcut ise.

 

Kişisel Verilerinize Ait Saklama Süreleri

Kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta yer alan bir hüküm ile verinin saklanmasına ilişkin bir süre belirlenmiş ise verinin, en az bu süre kadar saklanması gerekmektedir. Verilerinizin saklama süreleri kanunda ve mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay-1 yıl gibi bir sürenin eklenmesiyle belirlenmekte olup bunun nedeni, olası bir mahkeme talebinin ya da kanunen yetkili kılınmış idari merciin bu veriye ilişkin talebinin tarafımıza ulaşmasında gecikme yaşanması veya taraf sıfatını haiz olabileceğimiz bir uyuşmazlığın meydana gelmesi ihtimalidir. Söz konusu veriler belirlenen sürenin sonunda silinmektedir.

 • İşlediğimiz verinin saklanmasına ilişkin olarak kanunen bir süre belirlenmemiş ise söz konusu veri; aramızdaki ilişki gereğince ve sizinle taraf olduğumuz sözleşmede belirlenen süre boyunca saklanmakta olup, işbu ilişkinin sona ermesi veya sözleşmede belirlenen sürenin dolması halinde -talebiniz gerekmeksizin- silinmektedir.

 • Verilerin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta bir süre öngörülmesi ve söz konusu verilerin bu süreden önce silinmesinin tarafınızca talep edilmesi halinde bu talebiniz gerçekleştirilememektedir. Verilerin saklanmasına ilişkin sürenin mevzuatta belirlenmediği hallerde, verilerin silinmesine yönelik talebiniz mevcut ise verileriniz derhal ve en geç 30 gün içerisinde silinmektedir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,

 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep edilmesi,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğunun ve bu amaca riayet edilip edilmediğinin öğrenilmesi,

 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişilerin öğrenilmesi,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesinin talep edilmesi,

 6. KVKK hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi,

 7. Eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etmeniz halinde bu durumun, verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesinin talep edilmesi,

 8. Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir durumun meydana gelmesi halinde bu duruma itiraz edilmesi ve

 9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde söz konusu zararın giderilmesinin talep edilmesi.

 

Hakların Kullanımı

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, kimliğinizi teyit eden belgelerle birlikte (nüfus cüzdanı kopyası vb.) rasyonelis@hs01.kep.tr  elektronik posta adresimize veya

Mithat Ulu Ünlü Sok. No:7 Gelişim İş Merkezi Kat -1 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul adresimize posta yoluyla gönderebilirsiniz. İletilen bilgi ve belgelerde yanlışlık/hata olması veya başvurunun yetkisiz olması halinde ilgili başvuruyu reddetme hakkımız saklı tutulmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taleplere Cevap Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli ret sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu ile göndermekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizdeki “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bize istek de bulunabilirsiniz.

BİZİ TAKİP EDİN

İLETİŞİM

Tophanelioğlu Caddesi Arduman İş Merkezi No:6 B Blok Kat:2 Altunizade / Üsküdar İSTANBUL

0 216 6511884

ISO-27001.png
ISO-18001-2007.png
ISO-9001-2015.png

©2017 rasyoneldanismanlik